\

வங்கிப் பக்கம்

கடன் ஒன்றைப் பெறுவதற்கு பின்வரும் எந்தவொரு வங்கிகளின் அண்மையில் உள்ள எந்தவொரு கிளையினையும் தொடர்பு கொள்ள முடியும்.

இலங்கை வங்கி

இல.01, "BOC சதுக்கம்", இலங்கை வங்கி மாவத்தை, கொழும்பு 01
தொலைபேசி : 011 2446790-811, 011 2338741-55
தொலைநகல் : 011 2321160
மின்னஞ்சல் : [email protected]
இணையத்தளம் : www.boc.lk

கொமர்ஷியல் பேங்க் ஒவ்ஃ சிலோன் பிஎல்சி

“கொமர்ஷியல் ஹவுஸ்", இல.21, சேர் ராஷிக் பரீத் மாவத்தை, த.பெ.இல 856, கொழும்பு 01
தொலைபேசி : 011 2486000, 011 2445010-15, 011 4486000, 011 2336700
தொலைநகல் : 0112449889
மின்னஞ்சல் : [email protected]
இணையத்தளம் : www.combank.net

DFCC வங்கி பிஎல்சி

DFCC கட்டிடம், த.பெ.இல 1397, 73/5, காலி வீதி, கொழும்பு 03
தொலைபேசி : 011 2442442
தொலைநகல் : 0112440376
மின்னஞ்சல் : [email protected]
இணையத்தளம் : www.dfcc.lk

ஹற்றன் நெஷனல் வங்கி பிஎல்சி

“HNB டவர்ஸ்” 479, T.B. ஜாயா மாவத்தை, த.பெ.இல 837, கொழும்பு 10
தொலைபேசி : 011 2664664, 011 4764764
தொலைநகல் : 011 2662832
மின்னஞ்சல் : [email protected]
இணையத்தளம் : www.hnb.net

தேசிய அபிவிருத்தி வங்கி பிஎல்சி

40, நவம் மாவத்தை, கொழும்பு 02
தொலைபேசி : 0112448888, 011 2448448
தொலைநகல் : 0112341049
மின்னஞ்சல் : [email protected]
இணையத்தளம் : www.ndbbank.com

நேஷன்ஸ் ரஷ்ட் வங்கி பிஎல்சி

இல.242, யூனியன் பிலேஸ், கொழும்பு 02
தொலைபேசி : 0114313131
தொலைநகல் : 011 4313132
மின்னஞ்சல் : [email protected]
இணையத்தளம் : www.nationstrust.com

மக்கள் வங்கி

இல.75, சேர் சித்தம்பலம் ஏ கார்டினர் மாவத்தை, கொழும்பு 02
தொலைபேசி : 011 2327841 (6 Lines), 011 2446316 (15 Lines)
தொலைநகல் : 011 2481481
மின்னஞ்சல் : [email protected]
இணையத்தளம் : www.peoplesbank.lk

பிராந்திய அபிவிருத்தி வங்கி

(பிரதேசிய சன்வர்த்தன வங்கி)
இல.933, கண்டி வீதி, வெடமுல்ல, களனிய
தொலைபேசி : 011 2035454, 011 2035455 - 58
தொலைநகல் : 011 2906875
மின்னஞ்சல் : [email protected], [email protected]
இணையத்தளம் : www.rdb.lk

சம்பத் வங்கி பிஎல்சி

110, சேர் ஜேம்ஸ் பீரிஸ் மாவத்தை, கொழும்பு 02
தொலைபேசி :011 2300260, 011 2358358, 011 4730630, 011 5331441, 011 5600600
தொலைநகல் : 0112303085
மின்னஞ்சல் : [email protected], [email protected]
இணையத்தளம் : www.sampath.lk

செலான் வங்கி பிஎல்சி

செலான் டவர்ஸ், 90, காலி வீதி, கொழும்பு 03
தொலைபேசி : 011 2456721, 011-2456713
தொலைநகல் : 011 2452539
மின்னஞ்சல் : [email protected]
இணையத்தளம் :www.seylan.lk

Top